Tējas koks ēteriskā eļļa Melaleuca alternifolia 10 ml

9,60 €

Tējas koka dzimtene ir Austrālija. Tam piemīt antibakteriālas un pretmikrobu īpašības.
Tējas koka eļļa ir viena no galvenajiem sastāvdaļām matu un ādas kopšanas  līdzekļos, kā arī to pievieno virsmu tīrīšanas līdzekļiem un gaisa atsvaidzinātājiem.
Lietošana: Tīru ēterisko eļļu var izmantot tikai kā papildinājumu bāzei no ūdens, spirta, pamateļļas vai krēma.
Eļļu var lietot difūzerī kā izsmidzinātāju telpās, karstā vannā un kā masāžas eļļu.
Nelietojiet vairāk kā 5-10 ēteriskās eļļas pilienus uz katriem 20 ml bāzes eļļas, spirta vai ūdens.
Uzmanību: tikai ārīgai lietošanai. Nelietojiet neatšķaidītu eļļu.
Nekavējoties pārtrauciet lietot, ja parādās alerģiska reakcija.
Pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja esat grūtniece vai barojat ar krūti.
Sastāvā: 100% tīra ēteriskā eļļa Melaleuca alternifolia (tējas koks) 
Tilpums: 10 ml 
Bīstamība:

Bīstami:
Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.

90955-1
Bodynova (Vācija)
  • Zīmols: Bodynova (Vācija)
BACK TO TOP