Lietošanas noteikumi

 SIA "Ecofit", vienotais reģ. Nr. 40103345514, adrese: Zantes iela 18a, Rīga, Latvija, LV-1029 (turpmāk - ecofit.lv), izveido un uztur tīmekļa lapu www.ecofit.lv (turpmāk - Mājas lapa), tajā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Ecofit.lv veic iepriekšminēto darbību, ievērojot preču piegādes,  atgriešanas un citus noteikumus, kā arī Ecofit.lv darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos (turpmāk viss kopā saukti - Lietošanas noteikumi) un ir to sastāvdaļa.

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši Lietošanas noteikumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

 Ecofit.lv patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.

Ja Pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Ecofit.lv Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

2018.gadā 25.maijā stajās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula (angl. General Data Protection Regulation, GDPR), un mēs Jums garantējam, ka Jūsu mums uzticētie personas dati tiks apstrādāti un aizsargāti, ievērojot visaugstākos standartus.

SIA Ecofit garantē Jums, ka:

  • apstrādājot mums sniegtos personas datus, tiks ievērotas datu aizsardzības tiesību aktu prasības;
  • Visas ar personas datu apstrādi saistītās personas garantēs pilnīgu konfidencialitāti;
  • Jūsu sniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, kamēr tas ir vajadzīgs pasūtījuma izpildei;
  • Jūsu sniegtie personas dati bez Jūsu piekrišanas netiks nodoti trešajām pusēm.

BACK TO TOP