Garantija un Atteikuma tiesības

Saņemot preci, lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

Preces derīguma termiņš un tās ražotājs ir norādīts uz iepakojuma. Ja tas ir vajadzīgs, produktiem ir pievienota informācija par pareizu un drošu lietošanu.

Garantija

Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt Pircējam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece  vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.
Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.
Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus.

Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā (14 dienu laikā) no preces piegādes dienas atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.

  • Atsakoties no preces, pirkuma summa tiek pārskaitīta uz norēķinu kontu, kas tiks norādīts attiekšanās veidlapā, 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
  • Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta.

 

Par lēmumu izmantot atteikuma tiesības Pircējs informē Pārdevēju rakstiski sagatavojot iesniegumu brīvā formā. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma iesniegumu vai veidlapu nosūta vai iesniedz personīgi Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām kopa ar preci.

Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

 Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas:

pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;

ja preces iepakojums ir atvērts un/vai bojāts;

attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, tai skaitā, zālēm, higiēnas precēm un kosmētikas līdzekļiem.

jā prece tiek pasūtīta vai izgatavota pec Pircēja individualo pasutījuma.


BACK TO TOP